Блатно кокиче (Leucojum aestivum)

    Природни богатства – защитени природни видове

    Блатно кокиче (Leucojum aestivum) в Защитена местност “Лозенски път”

kochke

Видът блатно кокиче (Leucojum aestivum):
Разпространен в ниските части на страната, особено около реките Дунав, Марица, Тунджа, Камчия и др.
Предпочита мочурливи, периодично заливани ливади, по периферията на блата и заблатявани терени, в крайречни разредени гори и поречия.
Размножава се вегетативно и със семен.
Цъфти април-май.
Плодоноси юни-юли.
Като билка се ползва стрък от блатно кокиче.
Брането се извършва след писмено разрешение на МОСВ.
Ежегодно се извършва оценка на запасите и състоянието на популациите на вида, на базата на която МОСВ издава разрешение за режима на ползване за всяко находище.
Видът е включен в:
  • Закона за биологичното разнообразие, приложение №4 (ограничен режим на ползване).
  • Червената книга на България, том I, Растения (Изд. на БАН, София, Велчев, 1984 г.).
Широко разпространен в миналото вид, днес блатното кокиче се е съхранило на малко места във все по- намаляващи популации.
Основни застрашаващи фактори за вида са:
– опожаряване;
– паша и утъпкване през вегетационния период;
– нерегламентирания добив (често пъти се изкопават растенията заради    луковиците, които също се използват за лечебни цели, както и в    озеленяването);
– отводняването на местообитанията;
– разораване на площите, което води до окончателно унищожаване на    находището
Защитени природни територии и зони
Защитена местност „Лозенски път”
Защитената местност е създадена с цел опазване на естественото находище на блатно кокиче- вид, включен в Закона за биологично разнообразие, и застрашен вид в Червената книга на България. Местността обхваща част от землището на община Свиленград и е с територия 32 ха. Обявена е със Заповед №294 от 28.04.1980 г. и намалена по площ със Заповед №РД257 от 17.07.1995 година на Комитета по опазване на природната среда (КОПС) с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче . ЗМ „Лозенски път” е едно от последните находища на блатно кокиче по поречието на р. Марица.