Екотуризъм

 

      Екологичният туризъм се заражда в Северна Америка, в средата на 80-те години, в следствие развитието на пътувания в най- отдалечените места със съхранена природа. Това е туризъм в слабо засегнати от човека места, който трябва да допринесе за защита на природата и благосъстоянието на местното население. Той се базира на наблюдението.

     Около 80 % от територията на общината попадат в 4 зони на Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Районът се обитава от голям брой редки и защитени видове.

240px-Kaiseradler_Aquila_heliaca_2_amk  Ah_ad_2_large_G.PappT

      Сакар планина представлява голям интерес за туристите, които идват да наблюдават птиците. Най- вече те са привлечени от световно защитения Царския орел. Сакар присъства като задължителна спирка за любителите орнитолози от Източните Родопи към черноморското крайбрежие. Царският орел е един от защитените видове птици у нас и е включен в Червената книга на България. Царските орли на територията на община Свиленград гнездят в районите на селата Пъстрогор, Щит и Маточина. Това създава уникална възможност за развитие на орнитоложки туризъм.

Защитена местност „Лозенски път”

images    -11-728  images (1)

      За любителите на растителния свят се предлагат разходки в защитената местност „Лозенски път”, която е естествено находище на блатно кокиче.Местността обхваща част от землището на община Свиленград. ЗМ „Лозенски път” е едно от последните находища на блатно кокиче по поречието на р. Марица.

Демонстрационен и информационен център в с. Левка

banner

 

      Посетителският Демонстрационен и Информационен Център в с. Левка, община Свиленград, е изграден през 2014 година в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360.

с. Левка – тероар и традиции от Южен Сакар

     Центърът се намира в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Помещава се в сградата на Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в самото сърце на новосъздадената колония на белошипите ветрушки. През пролетта и лятото гостите на Демонстрационния център могат да наблюдават от непосредствена близост живота на птиците от колонията.

            3         2

     Центърът приема посетители целогодишно и предоставя възможност за наблюдение на различни видове птици, характерни за района на Сакар, съобразено със сезона и размножителния цикъл на отделните видове.

http://greenbalkans.org/birdsofprey/lesserkestrellife/bg/Demonstratsionen_tsentyr-c149

Природен парк „Източни Родопи”

     В територията на община Свиленград (землища на с. Мезек и с. Сива река) се намира планината Гората (Св. Марина), обхващана в Природен парк „Източни Родопи”. В нея могат да се открият множество защитени видове растения, билки и цветя, някои от които представляват регионални ендемити (балкански1, български2). Такива са Fritillaria pontica Wahlenb. (Източна ведрица). Ендемитните растения, особено ендемитните цветя, са туристическа атракция с висок потенциал.

1 Балкански ендемити са тези видове, които се срещат единствено в България и в друга балканска държава.

2 Български ендемити са тези видове, които не се срещат никъде другаде по света, освен в България.

     Около 80 % от територията на общината попадат в 4 зони на Европейската екологична мрежа „Натура 2000”. Районът се обитава от голям брой редки и защитени видове.

Природната забележителност „Находище на див божур”

kochke2-300x241

Природната забележителност е с територия 50 ха и е създадена с цел опазване на находище на див божур. Местността обхваща част от землището на с. Костур, община Свиленград.

Природната забележителност „Дервишка могила”

     Природната забележителност представлява скално образувание. ПЗ „Дервишка могила” е създадена с цел опазване на скални образувания. Местността обхваща част от землището на с. Дервишка могила, община Свиленград.

     Посетителският Демонстрационен и Информационен Център в с. Левка, община Свиленград, е изграден през 2014 година в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360.

     Центърът се намира в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Помещава се в сградата на Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в самото сърце на новосъздадената колония на белошипите ветрушки. През пролетта и лятото гостите на Демонстрационния център могат да наблюдават от непосредствена близост живота на птиците от колонията.

     Центърът приема посетители целогодишно и предоставя възможност за наблюдение на различни видове птици, характерни за района на Сакар, съобразено със сезона и размножителния цикъл на отделните видове.

Природен потенциал

      Районът на Сладунска река, който влиза в територията, се обитава от голям брой редки и защитени видове. Числеността на защитените влечуги: каспийска блатна костенурка (Mauremus rivulata), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), шипоопашата костенурка (T. hermanni) и змиегущер (Ophisaurus apodus) е една от най- високите в Сакар планина. От птиците са установени 76 вида, от които 34 са с неблагоприятен природозащитен статус в Европа. Включени в Червената книга на България са: черният щъркел (Ciconia nigra), белоопашатият мишелов (Buteo rufinus), малкият креслив орел (Aquila pomarina), големият ястреб (Accipiter gentilis), черната каня (Milvus migrans) и вечерната ветрушка (Falco vespertinus). Районът е важно местообитание на световно защитения царски орел (Aquila heliaca)- районите около с. Щит, с. Пъстрогор и с. Маточина. Територията е място с международно значение за гнездящите тук белоопашат мишелов и сив кълвач. Едрите бозайници са представени от благородния елен (Cervus elafus), дивата свиня (Sus scrofa) и чакала (Canis aureus). С европейски консервационен статут са дивата котка (Felix silvestris), видрата (Lutra lutra) и лалугера (Spermophilus citellus).