ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

Федерация на природозащитни сдружения

banner

     За центъра

Обща информация

     Посетителският Демонстрационен и Информационен Център в с. Левка, община Свиленград, е изграден през 2014 година в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. Проектът се изпълнява от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз.

   Центърът се намира в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Помещава се в сградата на Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в самото сърце на новосъздадената колония на белошипите ветрушки. През пролетта и лятото гостите на Демонстрационния център могат да наблюдават от непосредствена близост живота на птиците от колонията. Центърът приема посетители целогодишно и предоставя възможност за наблюдение на различни видове птици, характерни за района на Сакар, съобразено със сезона и размножителния цикъл на отделните видове.

     Групови посещения се организират с предварително записване.

За гостите

На своите посетители Центърът предлага безплатно:

 • Наблюдение на белошипи ветрушки и други редки птици от района;
 • Представяне на различни модели изкуствени гнездилки, макети на белошипи ветрушки и техните яйца;
 • Диорама с ловните и гнездовите местообитания на ветрушките, както и други характерни за района видове царски орел, лалугер и др. ;
 • Тематични беседи за биоразнообразието на ЗЗ „Сакар“;
 • Видеонаблюдение на колонията от белошипи ветрушки;
 • Клипове и видеофилми на природозащитна тематика;
 • Информационни материали и сувенири;
 • Организиране на извънкласни занятия за ученици на природозащитна тематика;
 • Консервационни бригади;
 • Образователни дейности с деца и младежи;
 • Работа с доброволци и стажанти;
 • Обучение за работа с бинокли, зрителни тръби, полеви определители и друго специализирано оборудване.

* Всички посетители могат да ползват безплатно зрителни уреди и определители на територията на Демонстрационния център.

   За Защитена Зона „Сакар“

Обща информация

  Сакар планина е достъпна, но малко позната област. Разположена е в югоизточна България, в близост до границата с Гърция и Турция.

  Тази живописна хълмиста планина е слабо населена, което я прави идеалната дестинация за онези, които търсят уединение в дивата природа без да е необходимо да пресичат гъсти непроходими гори или да изкачват високи планински върхове.

  Територията на Сакар е обявена като три зони от мрежата Натура 2000 с цел опазване на уникалните природни дадености на района. Южната част на Сакар попада и в границите на Европейския Зелен Пояс – международна екологична мрежа от региони със съхранено биоразнообразие от двете страни на някогашната Желязна завеса.

Специфични особености

   Тези, които желаят да проучат Сакар трябва да си носят бинокъл, определител, както и здрави туристически обувки, тъй като понякога е трудно да се пресекат многобройните каменисти дерета. Бутилка с вода или друга подходяща напитка са от излючителна необходимост. Носете си и слънцезащитен крем, като не забравате и репелента срещу различни насекоми – ще ви е от полза! Определители, туристически карти и пътеводители за района също ще ви свършат добра работа. GPS устройствата са много добър помощник, но да ви напомним, че на някои места липсва покритие от мрежата на мобилните оператори.

   Граничната зона, в която е разположена Сакар планина, налага по-строг контрол на района, така че в никакъв случай не забравяйте да носите със себе си лична карта или друг документ за самоличност.

Биоразнообразие

Фауна:

   Сакар е един от най-богатите на биоразнообразие региони в България. Тук, природолюбителите могат да се наслаждават на голямо разнообразие от птици, като царски орел (Aquila heliaca), белоопашат мишелов (Buteo rufinus), черна каня (Milvus migrans), папуняк (Upupa epops), синявица (Coracias garrulus), белочела сврачка (Lanius nubicus) и др. В района се срещат и много бозайници – чакал (Canis aureus), лисица (Vulpes vulpes), лалугер (Spermophilus citellus), както и влечуги – змиегущер (Pseudopus apodus), змия червейница (Typhlops vermicularis), шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), шипобедрена костенурка (Testudo graeca), някои видове многоножки и скорпиони и т.н.

Флора:

     Сакар планина е богата на диви орхидеи и други растения като диви божури (Paeonia tenuifolia и Paeonia peregrine), пролетен гороцвет (Adonis vernalis), червена съсънка (Anemone pavonina) и много други.

Контакти

с. Левка, общ. Свиленград

Телефон: +359 (0)885 609289

Ел. поща: ggradev@greenbalkans.org

Работно време: всеки ден от 09:00 ч. до 18:00 ч.